Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier is de belangrijkste informatie te vinden die voor jou van toepassing is. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Dat zijn dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang en vakantie-opvang.

Als je geen werk hebt, kun je wel in aanmerking komen voor kinderopvang maar niet voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van de volledige factuur

Inschrijven voor het kinderdagverblijf is al mogelijk vanaf het moment dat je een kind verwacht. Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan al vanaf de leeftijd van 2 jaar als je al weet naar welke basisschool je kind tegen die tijd gaat. Peuters kun je gedurende het hele jaar aanmelden. Na ondertekenen van het contract is de plaatsing definitief.

Bij een tweede of volgend kind krijg je een hogere kinderopvangtoeslag.

Je krijgt maandelijks een factuur voor de kosten van kinderopvang. De facturatie vindt vooraf maandelijks plaats en het maandelijkse bedrag moet altijd per de 28ste van de maand op de rekening van Leef Kind bijgeschreven staan.

Bij werkeloosheid of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van zes maanden gehanteerd waarin je als ouder hetzelfde recht behoudt op kinderopvangtoeslag.

Deze overgangstermijn is bedoeld om te voorkomen dat ouders die binnen drie maanden nieuw werk gevonden hebben niet op tijd kinderopvang kunnen vinden. Daarnaast wordt van werklozen of voormalig zelfstandigen verwacht dat zij zich inzetten om nieuw werk te vinden. Het kind kan dan naar de kinderopvang zodat de ouder(s) zich volledig kunnen richten op solliciteren.

In het eerste kwartaal ontvangt u van Leef Kind een jaaropgave van het afgelopen jaar. Deze jaaropgave wordt slechts eenmaal via het ouderportaal KidsKonnect verstrekt.

Tussentijds de plaatsing wijzigingen of opzeggen kun je doen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de administratie van Leef Kind of per mail naar administratie@leefkind.nl. De schriftelijke opzegging moet door beide ouders ondertekend worden verstuurd. De opzegtermijn is een maand. Je kunt opzeggen per de 1e of de 16e van de maand.

De plaatsingsovereenkomst kan gewoon blijven staan op naam van jullie beide. Als je de plaatsingsovereenkomst naar de naam van één ouder wilt omzetten, dan ontvangen we graag een schriftelijk verzoek met ondertekening van jullie allebei. Wij sturen je dan een nieuwe plaatsingsovereenkomst ter ondertekening toe om het definitief om te zeggen. Denk eraan dat je deze wijziging ook doorgeeft bij de Belastingdienst om de kinderopvangtoeslag aan te passen.

Geef bij ons door dat er een tweede verzorger is. Wij sturen je dan een nieuwe plaatsingsovereenkomst. Denk eraan ook bij de Belastingdienst deze wijziging door te geven; je partner wordt namelijk ook fiscaal toeslagpartner. De inkomens van jullie allebei tellen mee voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Om de gezondheid van je kind te waarborgen, hanteren we bij Leef Kind een hygiëne code/protocol met instructies voor onder andere de bereiding van (fles)voeding, voor de schoonmaak van de kinderopvang en voor de persoonlijk hygiëne van personeel en kinderen.

Ruilen is binnen elke contractvorm en binnen het kalenderjaar mogelijk, mits tijdig doorgegeven en indien de groepsgrootte en het personele rooster dit toelaat. Ruildagen dienen ingezet te worden binnen …. Feestdagen en ziektedagen zijn hiervan uitgesloten.

Als de groepsgrootte het toelaat, is een extra dag mogelijk en is dit net als een ruildag aan te vragen via het ouderportaal Kidskonnect

Voor je kind start in de groep vindt er een wenperiode plaats. Dit is bedoeld zodat je kind, jij als ouder of verzorg en de pedagogisch medewerker aan elkaar kunnen wennen. Je kind kan de groep 2 keer een dagdeel op afgesproken tijd bezoeken. Het liefste op de dagen dat je kind ook gaat komen. In deze wenperiode kun je met de pedagogisch medewerker informatie uitwisselen en afstemmen hoe je kind verzorgd wordt. Dat spreek je samen af. De wendagen worden niet in rekening gebracht.

Als je kind de leeftijd heeft bereikt om overgeplaatst te worden naar een volgende groep (afhankelijk van de ontwikkeling) doet de pedagogisch medewerker dit altijd in overleg met jou. Ook dan is het belangrijk dat kinderen geleidelijk wennen.

We nodigen je van harte uit voor een bijeenkomst die we periodiek organiseren voor nieuwe ouders. Tijdens deze informatiebijeenkomst geven we een presentatie over het doel en de werkwijze van Leef Kind. We vertellen dan ook wat over de oudercommissie. Meestal heb je je kind dan al ingeschreven en een informatiefolder ontvangen. Als dat niet het geval is, ontvang je die dan. Tijdens deze bijeenkomst krijg je ook een rondleiding in de kinderopvang.

Bij Leef Kind bieden we je twee keer per jaar een oudergesprek. Die momenten zijn gekoppeld aan de verjaardag van je kind en bij de overplaatsing naar de volgende groep. Daarin wisselt onze pedagogisch medewerker haar ervaringen met je kind van het afgelopen jaar met jou uit.

In dat gesprek staat het welzijn en de ontwikkeling van je kind centraal. Om die ontwikkeling bespreekbaar te maken we gebruik van een observatielijst. Je kunt natuurlijk altijd als je daar behoefte aan hebt, een tussentijds oudergesprek aanvragen bij de groepsleiding.

Bij Leef Kind bieden we je twee keer per jaar een oudergesprek. Die momenten zijn gekoppeld aan de verjaardag van je kind en bij de overplaatsing naar de volgende groep. Daarin wisselt onze pedagogisch medewerker haar ervaringen met je kind van het afgelopen jaar met jou uit.

In dat gesprek staat het welzijn en de ontwikkeling van je kind centraal. Om die ontwikkeling bespreekbaar te maken we gebruik van een observatielijst. Je kunt natuurlijk altijd als je daar behoefte aan hebt, een tussentijds oudergesprek aanvragen bij de groepsleiding.

Wil je weten wat je extra moet betalen? Neem dan contact op met de administratie van Leef Kind via administratie@leefkind.nl.

Als je kind 4 jaar is geworden en het kinderdagverblijf verlaat om naar de basisschool gaat, kun je van tevoren aangeven of je gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang. Je kind gaat dan eerst een paar keer naar de buitenschoolse opvang om te proeven hoe het daar gaat en een beetje ervaring op te doen.

Voor de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats met de coördinator van de buitenschoolse opvang. Denk eraan dat je kind opnieuw ingeschreven wordt voor de buitenschoolse opvang.