Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier is de belangrijkste informatie te vinden die voor jou van toepassing is. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Dat zijn dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang en vakantie-opvang. 

Als je geen werk hebt, kun je wel in aanmerking komen voor kinderopvang maar niet voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Je betaald dan de volledige factuur.

Inschrijven voor het kinderdagverblijf is al mogelijk vanaf het moment dat je je kind verwacht. Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan al vanaf de leeftijd van 2 jaar als je al weet naar welke basisschool je kind tegen die tijd gaat. Peuters kun je gedurende het hele jaar aanmelden. Na ondertekenen van het contract is de plaatsing definitief.

Bij een tweede of volgend kind krijg je een hogere kinderopvangtoeslag.

Je krijgt maandelijks een factuur voor de kosten van kinderopvang. Uw factuur is vanaf de 10e werkdag beschikbaar in het ouderportaal. De facturatie vindt vooraf maandelijks plaats. Wij voeren de automatische incasso uit op de dag na de betaaldatum van de kinderopvangtoeslag volgens de site van de belastingdienst. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, dan moet het maandelijkse bedrag altijd per de 28ste van de maand op de rekening van Leef Kind bijgeschreven staan.

Bij werkeloosheid of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van zes maanden gehanteerd waarin je als ouder hetzelfde recht behoudt op kinderopvangtoeslag.

Deze overgangstermijn is bedoeld om te voorkomen dat ouders die binnen drie maanden nieuw werk gevonden hebben niet op tijd kinderopvang kunnen vinden. Daarnaast wordt van werklozen of voormalig zelfstandigen verwacht dat zij zich inzetten om nieuw werk te vinden. Het kind kan dan naar de kinderopvang zodat de ouder(s) zich volledig kunnen richten op solliciteren.

In het 1e kwartaal na afloop van het jaar ontvangt u in het ouderportaal Konnect een jaaropgave van uw kinderopvang.

Je kunt tussentijds de plaatsing wijzigingen of het contract opzeggen via mail. De schriftelijke opzegging moet door beide ouders ondertekend worden waarbij de opzegtermijn 1 maand is. Denk er ook aan dat je alle wijzigingen doorgeeft aan de belastingdienst.

De plaatsingsovereenkomst kan gewoon blijven bestaan op naam van jullie beide. Als je de plaatsingsovereenkomst naar de naam van één ouder wilt omzetten, dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek van jou met ondertekening van beide ouders. Wij sturen je dan een nieuwe Plaatsingsovereenkomst ter ondertekening toe om het definitief om te zetten. Ook dien je een wijziging in te dienen bij de belastingdienst om de kinderopvangtoeslag aan te passen.

Geef bij ons door dat er een tweede verzorger is. Wij sturen je dan een nieuwe plaatsingsovereenkomst. Denk er ook aan deze wijziging door te geven bij de belastingdienst; je partner wordt namelijk ook fiscaal toeslagpartner. De inkomens van jullie beiden tellen mee voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Om de gezondheid van je kind te waarborgen, hanteren we bij Leef Kind een hygiëne code/protocol met instructies voor onder andere de bereiding van (fles)voeding, voor de schoonmaak van de kinderopvang en voor de persoonlijk hygiëne van personeel en kinderen.

Via de website kun je je aanmelden om een keertje te komen kijken of om je kind direct aan te melden. De Coördinator van de groep zal contact met je opnemen voor een kennismaking op de gewenste locatie. Zodra je kind ingeschreven is, vindt er een intakegesprek plaats zodat wij ook kennis kunnen maken met jouw kind.  

Voordat je kind start in de groep, mag het eerst even komen wennen. Zodat je kind,  jij als ouder en de pedagogisch medewerker aan elkaar kunnen wennen. Je kind kan de groep 2 keer een dagdeel op afgesproken tijd bezoeken. Het liefst op de dagen dat je kind ook gaat komen. Gedurende het wennen kun je met de pedagogisch medewerker de belangrijkste informatie uitwisselen die van belang is voor de opvang van jouw kind. De wendagen worden niet in rekening gebracht.

Als je kind bijna 4 jaar wordt en gebruik gaat maken van één van onze bso’s, dan is er ook de mogelijkheid om te gaan wennen. 

Leef Kind streeft naar een open communicatie met ouders. Tijdens haal- en brengmomenten zullen wij je bijpraten over hoe dag verlopen is voor jouw kind. Zijn er bijzonderheden dan zullen wij dit zoveel mogelijk direct met jou bespreken. Verder bieden wij jaarlijks een ontwikkelgesprek aan rond de verjaardag van je kind. 

In dat gesprek staat het welzijn en de ontwikkeling van je kind centraal. Deze ontwikkeling wordt geregistreerd in het observatiesysteem KIJK!  Je kunt natuurlijk altijd als je daar behoefte aan hebt, een tussentijds gesprek aanvragen bij de pedagogisch medewerker.

Je kunt je kind al vroegtijdig inschrijven voor de buitenschoolse opvang. Zo kun je alvast jouw plekje reserveren.

Vóór de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats met de coördinator van de buitenschoolse opvang en zal je kind eerst een paar keer mogen gaan oefenen. Denk aan het doorgeven van de wijzigingen bij de belastingdienst.