GGD

GGD inspectie.
Het is van belang dat de opvang van de kinderen in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in de kinderopvang bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. De kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De GGD inspecteur kinderopvang controleert of de kinderopvang zich aan deze eisen houdt.

1. Kwaliteitseisen voor kinderopvang.

De kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van:

 • betrokkenheid en inspraak van ouders;
 • deskundigheid van personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch  medewerker;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • het omgaan met klachten ofwel wensen.


2. De GGD-inspectie.

De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt de kinderopvang jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:

 • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
 • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
 • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze binnen de kinderopvang;
 • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingeschreven staan in het personenregister Kinderopvang en gekoppeld zijn aan de organisatie.

Inspectierapporten